Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van A Million Faces voor Talent
A Million Faces is gevestigd in Amsterdam en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 53596986. Het bedrijf wordt hierna ‘AMF’ genoemd.
AMF hanteert naast deze algemene voorwaarden voor talent nog aparte algemene voorwaarden: – voor onze opdrachtgevers.

A. ALGEMEEN

Artikel 1 . begrippen
1.1 Onder “talent” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedereen die op voorstel van AMF deelneemt aan een optreden als presentator, artiest, (stem)acteur, model of (edel) figurant. 1.2 Onder ” optreden” wordt in ieder geval verstaan : acteren, musiceren, dansen, figureren voor een geluids-, video- of filmopname of voor publiek alsmede model staan bij fotografie, modeshows of promotiewerkzaamheden. Onder “optreden” kunnen dus zowel activiteiten begrepen worden die onder artiestenregeling voor de loonheffing vallen als andere activiteiten.
1.3 AMF behoudt zich te allen tijde het recht voor mensen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 2 toepasselijkheid
2.1 Talent gaat er door inschrijving bij AMF mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle in deze algemene voorwaarden genoemde werkzaamheden door AMF voor talent en alle daaruit voortvloeiende opdrachten voor talent en de daarmee gemoeide financiële afwikkeling 2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende door talent gehanteerde algemene voorwaarden zijn nimmer van toepassing voor wat betreft de verhouding met AMF of met opdrachtgevers van AMF tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

B. Vertegenwoordiging door A Million Faces

Artikel 3 machtiging
3.1 Door inschrijving bij AMF heeft talent AMF gemachtigd om talent voor te stellen aan opdrachtgevers voor deelname aan optredens. Tevens heeft talent AMF reeds nu voor als dan bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door talent en eventuele daaruit voortvloeiende (extra) gebruiksrechten, een en ander zoals nader bepaald in de artikelen 8, 9 en 10 van deze algemene voorwaarden. Als de acteur een agent heeft zal deze hiervoor zorg dragen en speelt AMF geen rol. 3.2 Voor optredens waarbij AMF als eerste talent voorstelt voor deelname is het aan talent niet toegestaan om zich vervolgens voor dat optreden door een ander te laten vertegenwoordigen, dan wel zelf het optreden met opdrachtgever overeen te komen. 3.3 Het is talent niet toegestaan om buiten AMF om met klant(en) van AMF in contact te treden voor (eventuele) nieuwe opdrachten en/of voor de financiële afwikkeling van een opdracht. 3.4 AMF kan talent wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een optreden zonder instemming van talent. 3.5 AMF is gerechtigd beeld- en geluidsmateriaal van talent te gebruiken bij promotie- reclame en verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen inpubliciteitsmedia en internet, zonder dat hiervoor aan talent enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 4 aanvaarding van opdrachten en overeenkomsten voor ( extra) gebruik
4.1 Indien talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door AMF voorgelegd aanbod voor een optreden ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen talent en de door AMF genoemde opdrachtgever. Daardoor verbindt talent zich niet alleen jegens AMF maar ook jegens de door AMF genoemde opdrachtgever om het optreden ook daadwerkelijk uit te voeren op de tijd, plaats en wijze zoals besproken en voor de genoemde beloning en volgens hetgeen nader bepaald is in de artikelen 5, 6 en 7 van deze algemene voorwaarden. 4.2 Indien daaromtrent niets nader bepaald is wordt iedere overeenkomst van opdracht voor een optreden geacht mede te behelzen een overeenkomst betreffende de gebruiksrechten waarbij alle gebruiksrechten en voorzover mogelijk alle overige auteursrechtelijke rechten in de meest ruime zin aan opdrachtgever worden overgedragen en waarbij de overeengekomen beloning wordt geacht mede de wettelijke redelijke vergoeding voor deze overdracht te omvatten. 4.3 Doordat talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door AMF voorgelegd aanbod voor overdracht van (extra) gebruiksrechten ontstaat een (eventueel auteursrechtelijke) overeenkomst over ( extra) gebruik van beeld- of geluidsmateriaal tussen talent en opdrachtgever 4.5 Indien opdrachtgever een optie op of een boeking van een Talent wenst te annuleren, dan geldt dat dit voor in Nederland woonachtige Talenten meer dan 24 uur voor aanvang van de opdracht dient te gebeuren. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de annulering. Voor annulering minder 24 uur voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium, de bureaucommissie en administratiekosten met een minimum van € 70,- verschuldigd. Voor annulering door opdrachtgever ter plaatse is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.

C. VERPLICHTINGEN VAN talent JEGENS OPDRACHTGEVERS

Artikel 5 het juist en volledig uitvoeren van de opdracht
5.1 Talent is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de volledige duur van het optreden. Voldoet talent hieraan niet of niet volledig dan vervalt ieder recht op beloning voor de opdracht. 5.2 AMF wordt nimmer opdrachtgever of werkgever van talent, noch is AMF ooit aansprakelijk te stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen talent en AMF ontstaat door acceptatie van een opdracht door talent geen andere rechtsverhouding dan die welke in deze algemene voorwaarden geregeld wordt.
5.3 Indien het talent de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van AMF tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat, kan AMF niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever mocht voortvloeien, behalve voor opzet en grove schuld.
5.4 Talenten verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de(overeengekomen)werkzaamheden. Talenten verplichten zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden en indien nodig een reisverzekering af te sluiten. 5.5 AMF is noch jegens Talenten, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van op weg van en/of naar de opnameplaats en tijdens de opnamen.

D. FINANCIELE AFHANDELING DOOR AMF

Artikel 6 incasso en administratie door AMF
6.1 AMF is door talent bij uitsluiting gemachtigd om voor de aan talent toekomende beloning voor op voorstel van AMF uitgevoerde opdrachten of daaruit voortvloeiende overdracht van (extra) gebruiksrechten mede namens talent een rekening te zenden aan de betrokken opdrachtgever. Het is talent niet toegestaan om zelf een rekening voor deze beloning aan opdrachtgever te zenden, noch deze door een ander te doen zenden, noch om op enigerlei wijze tot incasso van de beloning over te gaan zonder een rekening te zenden of doen zenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 6.2 AMF is te allen tijde gerechtigd de opdracht voor incasso van talent toekomende bedragen aan een derde over te dragen. Eventueel niet verhaalbare of incasseerbare incassokosten en dergelijke worden in mindering gebracht op de beloning van
talent. 6.3 AMF is te allen tijde gerechtigd de incasso van aan talent toekomende bedragen te staken, doch uitsluitend indien hiervan onverwijld schriftelijk melding wordt gemaakt aan betrokken talent.

Artikel 7 uitbetalen aan talent en wettelijke inhoudingen door AMF
7.1 AMF is uitsluitend en pas dan als een opdrachtgever de aan een talent toekomende beloning aan AMF heeft betaald verplicht om tot uitbetaling aan talent over te gaan. AMF kan nimmer worden aangesproken voor aan haar om wat voor reden ook door opdrachtgevers niet of niet volledig betaalde beloningen.
7.2 Genoemde bedragen door AMF voor de beloning zijn bruto bruto, exclusief agency fee, en inclusief percentage voor eventueel verloningsbedrijf. doch inclusief managers fee, bemiddelingskosten. Indien BTW plichtig en in bezit van juist VAR exclusief BTW. Artiest zal zelf zorg dragen voor afdracht van belastingen en sociale premies en voor betaling hiervan. Beschikt de artiest niet over een VAR winst uit onderneming dan zal het bedrag verloond worden via IB47
7.3 Indien men niet in het bezit is van een VAR-wuo volgt de betaling via IB47. Het IB47-formulier is bedoelt voor talenten die af en toe een klus doen. Talent is verplicht om de inkomsten over de werkzaamheden bij de IB-aangifte op te geven bij de overige inkomsten. AMF is verplicht deze vergoeding met een IB47 formulier te laten registeren bij de belastingdienst. De inkomsten zijn dus belast. Het talent wordt dus geadviseerd om een gedeelte van de vergoeding te reserveren voor de af te dragen inkomstenbelasting.

7.4 Onder “(extra) gebruiksrechten” worden alle bedragen verstaan die (mede) namens talent aan opdrachtgevers in rekening kunnen worden gebracht voor gebruik van beeld – of geluidsmateriaal waar door talent aan mee is gewerkt. Om ” extra gebruiksrechten ” gaat het als er sprake is van ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst herhaald, meer uitgebreid of langduriger gebruik.
7.5 De door AMF afgesproken vergoeding is inclusief reiskosten. AMF keert in geen enkel geval reis- en/of parkeerkosten uit.
7.6 Let op beschik je niet over de Nederlandse nationaliteit en ben je geen ingezetenen van de EU met een belastingverdrag dan is er een vergunning vereist. Beschik je niet over werkvergunning dan kan je dus niet voor AMF werken.

Artikel 8 betaling en medewerking door talent
8.1 Talent is verplicht om aan AMF op eerste verzoek persoonlijke gegevens bekend te maken zoals: geboortedatum, sofinummer, bank- of girorekeningnummer, adres. Tevens is talent verplicht om aan AMF op eerste verzoek een kopie van een geldig paspoort en eventueel van werk- en/of verblijfsvergunning ter hand te stellen. Zolang talent hieraan ( gedeeltelijk) niet voldoet is AMF niet verplicht het talent uit te betalen.
8.2 AMF hanteert een betalingstermijn van minimaal 3 maanden. Indien je na 3 maanden nog steeds geen geld hebt neem dan pas contact met ons op, wij moeten namelijk ook wachten op het geld van onze klant. Na 3 maanden vervalt deze declaratie en kunnen we je niet meer uitbetalen. Zorg dus dat je je declaratie op tijd compleet maakt, want daarna kunnen we helaas niets meer voor je doen.
8.3 Alle gecommuniceerde bedragen zijn exclusief agency fee voor A Million Faces en inclusief agency fee van een eventuele eigen agent. Indien het talent beschikt over een eigen agent dan dient de agent betaalt te worden van de gecommuniceerde dagfee.

Artikel 9 persoonlijke gegevens
9,1 Door het model verstrekte persoonlijke gegevens en/of beeldopnamen en/of door AMF gemaakte beeld opnamen worden bij inschrijving eigendom van AMF. AMF verkrijgt hierover het gebruiksrecht. AMF heeft het recht om persoonlijke gegevens en beeldopnames van het talent aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling, om deze te publiceren in een fotoboek, op CD-Rom, op het internet, of via enige andere weg te verspreiden, uit te zenden, te publiceren en/of te gebruiken in de ruimste zin des woords. Talent verklaart door inschrijving akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van AMF.

E. SLOTBEPALING
Artikel 10 Toepasselijk recht
10.1 Alle geschillen ontstaan door of verband houdende met de Door AMF onder deze algemene voorwaarden gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht, en zullen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Amsterdam 16 april 2013