ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van A Million Faces voor Talent

A Million Faces is gevestigd in Amsterdam en staat bij de Kamer van Koophandel in het

Handelsregister ingeschreven onder nummer 53596986. Het bedrijf wordt hierna ‘AMF’ genoemd.

AMF hanteert naast deze algemene voorwaarden voor talent nog aparte algemene voorwaarden: – voor

onze opdrachtgevers.

  1. Algemeen

Artikel 1 . begrippen

1.1 Onder “talent” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedereen die op voorstel van AMF

deelneemt aan een optreden als presentator, artiest, (stem)acteur, model of (edel) figurant.

1.2 Onder “optreden” wordt in ieder geval verstaan : acteren, musiceren, dansen, figureren voor een

geluids-, video- of filmopname of voor publiek alsmede model staan bij fotografie, modeshows of

promotiewerkzaamheden. Onder “optreden” kunnen dus zowel activiteiten begrepen worden die onder

artiestenregeling voor de loonheffing vallen als andere activiteiten.

1.3 Genoemde bedragen voor de beloning zijn bruto bruto exclusief agency en inclusief management

fee. Indien BTW plichtig en in het bezit van juist VAR Winst Uit Onderneming exclusief BTW. Artiest

zal zelf zorg dragen voor afdracht van belastingen en sociale premies en voor betaling hiervan.

Beschikt de artiest niet over een VAR WUO dan zal het bedrag verloond worden via IB47. Het IB47-

formulier is bedoeld voor artiesten die af en toe een klus doen. Artiest is verplicht om de inkomsten

over de werkzaamheden bij de IB-aangifte op te geven bij de overige inkomsten (eventueel verminderd

met de gemaakte kosten). AMF is verplicht deze vergoeding met een IB47 formulier te laten registeren

bij de belastingdienst.

1.4 Onder “(extra) gebruiksrechten” worden alle bedragen verstaan die (mede) namens talent aan

opdrachtgevers in rekening kunnen worden gebracht voor gebruik van beeld – of geluidsmateriaal waar

door talent aan mee is gewerkt. Om “extra gebruiksrechten ” gaat het als er sprake is van, ten opzichte

van de oorspronkelijke overeenkomst, herhaald, meer uitgebreid of langduriger gebruik.

1.5 AMF behoudt zich te allen tijde het recht voor mensen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf

van reden te weigeren.

Artikel 2 toepasselijkheid

2.1 Talent gaat er door inschrijving bij AMF mee akkoord dat deze algemene voorwaarden van

toepassing zijn op alle in deze algemene voorwaarden genoemde werkzaamheden door AMF voor

talent en alle daaruit voortvloeiende opdrachten voor talent en de daarmee gemoeide financiële

afwikkeling.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende door talent gehanteerde algemene voorwaarden zijn

nimmer van toepassing voor wat betreft de verhouding met AMF of met opdrachtgevers van AMF

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  1. Vertegenwoordiging door A Million Faces

Artikel 3 machtiging

3.1 Door inschrijving bij AMF heeft talent AMF gemachtigd om talent voor te stellen aan

opdrachtgevers voor deelname aan optredens. Tevens heeft talent AMF reeds nu voor als dan bij

uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door talent

en eventuele daaruit voortvloeiende (extra) gebruiksrechten, een en ander zoals nader bepaald in de

artikelen 8, 9 en 10 van deze algemene voorwaarden. Als de acteur een agent heeft zal deze hiervoor

zorg dragen en speelt AMF geen rol.

3.2 Voor optredens waarbij AMF als eerste talent voorstelt voor deelname is het aan talent niet

toegestaan om zich vervolgens voor dat optreden door een ander te laten vertegenwoordigen, dan wel

zelf het optreden met opdrachtgever overeen te komen.

3.3 Het is talent niet toegestaan om buiten AMF om met klant(en) van AMF in contact te treden voor

(eventuele) nieuwe opdrachten en/of voor de financiële afwikkeling van een opdracht.

3.4 AMF kan talent wel voorstellen voor, doch geenszins verbinden tot een optreden zonder

instemming van talent.

3.5 AMF is gerechtigd beeld- en geluidsmateriaal van talent te gebruiken bij promotiereclame en

verkoopactiviteiten door middel van presentaties of uitingen in publiciteitsmedia en internet, zonder dat

hiervoor aan talent enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 4 aanvaarding van opdrachten en overeenkomsten voor ( extra) gebruik

4.1 Indien talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door AMF voorgelegd aanbod voor

een optreden ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen talent en de door AMF genoemde

opdrachtgever. Daardoor verbindt talent zich niet alleen jegens AMF maar ook jegens de door AMF

genoemde opdrachtgever om het optreden ook daadwerkelijk uit te voeren op de tijd, plaats en wijze

zoals besproken en voor de genoemde beloning en volgens hetgeen nader bepaald is in de artikelen 5, 6

en 7 van deze algemene voorwaarden.

4.2 Indien daaromtrent niets nader bepaald is wordt iedere overeenkomst van opdracht voor een

optreden geacht mede te behelzen een overeenkomst betreffende de gebruiksrechten waarbij alle

gebruiksrechten en voor zover mogelijk alle overige auteursrechtelijke rechten in de meest ruime zin

aan opdrachtgever worden overgedragen en waarbij de overeengekomen beloning wordt geacht mede

de wettelijke redelijke vergoeding voor deze overdracht te omvatten.

4.3 Doordat talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door AMF voorgelegd aanbod voor

overdracht van (extra) gebruiksrechten ontstaat een (eventueel auteursrechtelijke) overeenkomst over

(extra) gebruik van beeld- of geluidsmateriaal tussen talent en opdrachtgever.

4.4 Indien opdrachtgever een optie op of een boeking van een talent wenst te annuleren, dan geldt dat

dit voor in Nederland woonachtige talenten meer dan 48 uur voor aanvang van de opdracht dient te

gebeuren. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de annulering. Voor annulering tussen 48 en

24 uur voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium, de

burocommissie en administratiekosten met een minimum van € 70,- verschuldigd. Voor annulering

door opdrachtgever ter plaatse is opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle

additionele kosten verschuldigd.

  1. VERPLICHTINGEN VAN TALENT JEGENS OPDRACHTGEVERS

Artikel 5 het juist en volledig uitvoeren van de opdracht

5.1 Talent is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de

volledige duur van het optreden. Voldoet talent hieraan niet of niet volledig dan vervalt ieder recht op

beloning voor de opdracht.

5.2 AMF wordt nimmer opdrachtgever of werkgever van talent, noch is AMF ooit aansprakelijk te

stellen voor nalatigheid of niet nakoming van de kant van opdrachtgevers. Tussen talent en AMF

ontstaat door acceptatie van een opdracht door talent geen andere rechtsverhouding dan die welke in

deze algemene voorwaarden geregeld wordt.

5.3 Indien het talent de overeenkomst met de opdrachtgever, die al dan niet door tussenkomst van AMF

tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt of zich in negatieve zin over de opdrachtgever uitlaat,

kan AMF niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, die daaruit voor de opdrachtgever

mocht voortvloeien, behalve voor opzet en grove schuld.

5.4 Talenten verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de(overeengekomen)werkzaamheden.

Talenten verplichten zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden en

indien nodig een reisverzekering af te sluiten.

5.5 AMF is noch jegens Talenten, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk voor ongevallen,

(blijvende) invaliditeit en overlijden van op weg van en/of naar de opnameplaats en tijdens de

opnamen.

  1. FINANCIELE AFHANDELING DOOR AMF

Artikel 6 incasso en administratie door AMF

6.1 AMF is door talent bij uitsluiting gemachtigd om voor de aan talent toekomende beloning voor op

voorstel van AMF uitgevoerde opdrachten of daaruit voortvloeiende overdracht van (extra)

gebruiksrechten mede namens talent een rekening te zenden aan de betrokken opdrachtgever. Het is

talent niet toegestaan om zelf een rekening voor deze beloning aan opdrachtgever te zenden, noch deze

door een ander te doen zenden, noch om op enigerlei wijze tot incasso van de beloning over te gaan

zonder een rekening te zenden of doen zenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 AMF is te allen tijde gerechtigd de opdracht voor incasso van talent toekomende bedragen aan een

derde over te dragen. Eventueel niet verhaalbare of incasseerbare incassokosten en dergelijke worden

in mindering gebracht op de beloning van talent.

6.3 AMF is te allen tijde gerechtigd de incasso van aan talent toekomende bedragen te staken, doch

uitsluitend indien hiervan onverwijld schriftelijk melding wordt gemaakt aan betrokken talent.

Artikel 7 uitbetalen aan talent en wettelijke inhoudingen door AMF

7.1 AMF is uitsluitend en pas dan als een opdrachtgever de aan een talent toekomende beloning aan

AMF heeft betaald verplicht om tot uitbetaling aan talent over te gaan. AMF kan nimmer worden

aangesproken door opdrachtgevers niet of niet volledig betaalde beloningen.

7.2 Alle genoemde bedragen door AMF aan talent zijn bruto bruto bedragen.

Artikel 8 betaling en medewerking door talent

8.1 Talent is verplicht om aan AMF op eerste verzoek persoonlijke gegevens bekend te maken zoals:

geboortedatum, sofinummer, bank- of girorekeningnummer, adres. Tevens is talent verplicht om aan

AMF op eerste verzoek een kopie van een geldig paspoort en eventueel van werk- en/of

verblijfsvergunning ter hand te stellen. Zolang talent hieraan (gedeeltelijk) niet voldoet is AMF niet

verplicht het talent uit te betalen.

8.2 Talent is verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn/haar rekeningnummer. Als blijkt dat het een

onjuist rekeningnummer is, zijn de kosten voor het terugkrijgen van het geld voor het talent.

8.3 AMF houdt een uitbetalingstermijn aan van 3 maanden. Mocht het talent 3 maanden na het

aanmaken van de declaratie geen aanspraak hebben gemaakt op het honorarium, dan zal het recht op

dat honorarium komen te vervallen. AMF behoudt zich het recht voor, na 3 maanden niet meer tot

uitbetaling over te gaan vanwege nalatigheid van talent.

Artikel 9 persoonlijke gegevens

9.1 Door het model verstrekte persoonlijke gegevens en/of beeldopnamen en/of door AMF gemaakte

beeld opnamen worden bij inschrijving eigendom van AMF. AMF verkrijgt hierover het gebruiksrecht.

AMF heeft het recht om persoonlijke gegevens en beeldopnames van het talent aan derden ter

beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling, om deze te publiceren in een fotoboek, op CD-Rom,

op het internet, of via enige andere weg te verspreiden, uit te zenden, te publiceren en/of te gebruiken

in de ruimste zin des woords. Talent verklaart door inschrijving akkoord te zijn met de Algemene

Voorwaarden van AMF.

  1. SLOTBEPALING

Artikel 10 Toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen ontstaan door of verband houdende met de Door AMF onder deze algemene

voorwaarden gedane werkzaamheden zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht, en zullen,

behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de

bevoegde rechter te Amsterdam.